Proiecte POS DRU

  Lista Proiecte POS DRU 

Cresterea competitivitatii intreprinderilor prin perfectionarea si specializarea resurselor umane in domeniul noilor tehnologii, intr-o societate bazata pe cunoastere si pentru o dezvoltare durabila

Contract nr.: POSDRU/81/3.2/S/53084
"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"

Axa prioritară nr. 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea unui sistem directionat spre sprijinirea adaptabilitatii intreprinderilor cu profil industrial si a celor din industria de servicii, la noile cerinte ale economiei bazate pe cunoastere, pentru:
• asigurarea si actualizarea competentelor necesare pentru angajatii ocupand functii de inovare tehnica si tehnologica si/sau cercetaredezvoltare,
• formarea profesionala in domeniul tehnologiilor avansate a intreprinzatorilor, managerilor si angajatilor implicati direct in procesul de proiectare / dezvoltare in sectoare competitive cu potential ridicat de dezvoltare.
Pentru aceasta, se va dezvolta o Retea Nationala de Centre de Formare Profesionala Specifica (RNCFPS) in domeniul tehnologiilor cele mai noi TIC, automatica avansata si sisteme informationale.

Manager proiect: Prof.dr.ing. Ioan Dumitrache
Site proiect: www.comhightech.ro 


I. Doctoranzi în Sprijinul Inovării şi Competitivităţii - ID 5159

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/6/1.5/S/16

Scopul principal al proiectului este acela de a sprijini mobilităţile doctoranzilor şi a tinerilor cercetători în vederea integrării acestora în colective de cercetare ştiinţifică europene, sprijinind astfel formarea de echipe transnaţionale de cercetători.

Proiectul vizează acoperirea primilor 3 ani din programul de 4 ani al doctoranzilor din învăţământul superior tehnic şi va contribui la creşterea participării Universităţii la programe de cercetare şi la creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale prin publicaţii ştiinţifice şi prin participarea la Conferinţe naţionale şi internaţionale.

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii absolventilor programelor de doctorat prin dobandirea de cunostinte, competente si abilitati mai bune in concordanta cu cerintele dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere


Informaţii suplimentare puteţi afta direct de pe site-ul proiectului:
http://plone.cempdi.pub.ro/BurseDoctoraleID5159

II. Pregătirea competitivă a doctoranzilor în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere - ID 7713

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/6/1.5/S/19


Implementarea proiectului a fost susţinută de următoarele argumente:

 • numărul de doctoranzi şi respectiv numărul de absolvenţi în domeniile doctorale asociate domeniilor de cercetare prioritare menţionate, ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007 – 2013, care este în staţionare sau chiar într-o uşoară scădere;
 • nevoia de a reduce rata de abandon specifică studiilor doctorale în universitate, ca urmare a resurselor financiare insuficiente;
 • mobilitatea europeană şi internaţională redusă a doctoranzilor din universitate, ce limitează calitatea pregătirii acestora în Spaţiul European al Cercetării şi al Învăţământului European.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice atât ale Educaţiei şi formării profesionale în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, precum şi ale domeniului major de intervenţie Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării, respectiv: îmbunătăţirea participării la programele doctorale, creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare, precum şi îmbunătăţirea programelor doctorale şi sprijinirea colaborării între universităţi, centre de cercetare şi companii.


Informaţii suplimentare puteţi afla direct de pe site-ul proiectului:
http://plone.cempdi.pub.ro/BurseDoctoraleID7713

III. Dezoltarea de cariere stiintifice competitive prin programe de burse doctorale (COMPETE)

Proiectul este finantat din fondurile POSDRU prin contractul de finantare POSDRU/88/1.5/S/60203

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea performantelor stiintifice ale absolventilor de studii doctorale si cresterea calitatii cercetarii romanesti, in contextul ariei europene a cercetarii, dezvoltarii si inovarii, din ce in ce mai competitive.

Activitatile pe care proiectul le propune vor permite:

 • crearea conditiilor pentru asigurarea resurselor financiare de sustinere a grupului tinta pentru o perioada de trei ani;
 • cresterea calitativa a bazei de selectie a doctoranzilor, cu consecinte directe asupra calitatii activitatii programelor doctorale;
 • motivarea grupului tinta in vederea desfasurarii unor activitati de certa valoare stiintifica pe parcursul celor trei ani de studii doctorale si dincolo de acest orizont de timp;
 • cresterea capacitatii de integrare a cercetarii romanesti in Aria Europeana a Cercetarii si Invatamantului Superior;
 • consolidarea capacitatii de absorbtie a fondurilor europene.

Un obiectiv major al strategiilor universitare este reprezentat de pregatirea doctorala. In acest sens, proiectul propus va permite atat cresterea calitatii si eficientei studiilor de doctorat, cat si imbunatatirea comunicarii dintre diferitele grupuri de cercetare si schimbul constant de experienta la nivel european. In acelasi timp, organizarea periodica de seminarii in cadrul carora doctoranzii isi vor putea prezenta progresele si metodologiile de cercetare experimentale sau deja validate, si sustine ideile stiintifice, reprezinta un avantaj major oferit prin implementarea activitatilor proiectului.

Informaţii suplimentare puteţi afla direct de pe site-ul proiectului:
http://plone.cempdi.pub.ro/BurseDoctoraleID60203

 

IV. Competitivitate si performanta in cercetare prin programe doctorale de calitate (ProDOC)

Proiectul este finantat din fondurile POSDRU prin contractul de finantare POSDRU/88/1.5/S/61178


Obiectivul general al proiectului propus este cresterea competitivitatii si performantei profesionale a absolventilor programelor de doctorat, in contextul mai larg al dezvoltarii resurselor umane, prin dobandirea de cunostinte, competente si abilitati care sa fie in concordanta cu cerintele dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere.

Formarea unor cercetatori de nivel international intr-un cadru institutional adecvat este un factor esential in construirea unei baze solide de stiinta pentru o economie europeana bazata pe cunoastere. Uniunea Europeana isi propune crearea unui mediu de cercetare de nivel înalt, caracterizat prin interdisciplinaritate, diversitate culturala si mobilitate, care sa atraga, prin oportunitati de formare de nivel mondial, cercetatori valorosi si promovarea excelentei ca obiectiv principal al cercetarii studiilor doctorale.

Proiectul propus va permite:

 • crearea conditiilor pentru asigurarea unor resurse financiare de sustinere a grupului tinta;
 • cresterea interesului si motivatiei grupului tinta si implicit cresterea calitatii activitatii doctoranzilor;
 • cresterea calitativa a bazei de selectie, ceea va permite un salt calitativ evident al activitatii scolilor doctorale;
 • consolidarea capacitatii de absorbtie a fondurilor europene;
 • cresterea capacitatii de integrare a cercetarii romanesti in Aria Europeana a Cercetarii si Invatamantului Superior.

Informaţii suplimentare puteţi afla direct de pe site-ul proiectului:
http://plone.cempdi.pub.ro/BurseDoctoraleID61178


V. Excelenţă în cercetare prin programe postdoctorale în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere (EXCEL)

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/62557

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea competitivitatii si performantei profesionale a cercetatorilor care au obtinut titlul de doctor, prin participarea la programe post-doctorale de calitate in domenii prioritare ale Strategiei Nationale de Cercetare – Dezvoltare –Inovare 2007-2013, competitive la nivelul comunitatii stiintifice international

Activităţile pe care proiectul le propune vor permite:

•crearea condiţiilor pentru asigurarea resurselor financiare de susţinere a grupului ţintă pentru o perioada de trei ani;
•creşterea calitativă a bazei de selecţie a doctoranzilor, cu consecinţe directe asupra calităţii activităţii programelor doctorale;
•motivarea grupului ţintă în vederea desfăşurării unor activităţi de certă valoare ştiinţifică pe parcursul celor trei ani de studii doctorale şi dincolo de acest orizont de timp;
•creşterea capacităţii de integrare a cercetării româneşti în Aria Europeana a Cercetarii şi Invăţământului Superior;
•consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene.

Proiectul propus va permite atât creşterea calităţii şi eficienţei studiilor de doctorat, cât şi îmbunătăţirea comunicării dintre diferitele grupuri de cercetare şi schimbul constant de experienţă la nivel European

Informaţii suplimentare puteţi afla direct de pe site-ul proiectului:
http://plone.cempdi.pub.ro/BursePostDoctoraleID62557


 

VI. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Investeşte în oameni!
bursa-de-proiecte

BURSA DE PROIECTE
www.bursa-proiecte.ro


“Bursa de proiecte” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013.

Proiectul, care se desfăşoară pe parcursul a 30 de luni, începând cu noiembrie 2010 şi este finanţat în cadrul Axei prioritare 1 - “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul superior”.

„Bursa de proiecte” are ca Beneficiar Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ca parteneri: 4 universităţi din diferite regiuni ale ţării (Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, Universitatea Ovidius din Constanţa), SC Novensys Corporation şi SC Gold Agama Consulting.

„Bursa de proiecte” are ca scop susţinerea şi dezvoltarea culturii de tip inovativ-antreprenorial în mediul universitar românesc prin crearea unei pieţe online de proiecte unde vor avea acces studenţii, mediul academic şi mediul business. Pe această platformă online studenţii din cele patru universităţi vor putea veni cu idei de proiecte, vor primi feedback atât din partea partea mediului academic, cât şi din partea mediului business, vor negocia pentru punerea în practică a ideilor lor şi vor avea posibilitatea de a-şi implementa ideile. Platforma online este însoţită de o serie de cursuri care îi vor ajuta pe studenţi să înţeleagă cum să-şi vândă mai bine ideile în condiţiile economice actuale.

Proiectul se adresează în primul rând studenţilor, aceştia fiind beneficiarii principali ai iniţiativei. Pe lângă cei 4000 de studenţi care vor fi implicaţi în proiect ca participanţi la cursuri, ca membrii ai platformei, grupul ţintă mai cuprinde şi: membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate, membri ai comisiilor / structurilor din universităţi, persoane implicate în elaborarea politicilor în învăţământul superior, cadre didactice implicate în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate / facultate, persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare şi membri ai comitetelor sectoriale.VII. Burse doctorale: investitii in cercetare-inovare-dezvoltare pentru viitor (DocInvest)   - ID 76813

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU, contract de finantare POSDRU/107/1.5/S/76813
Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii si a performantei profesionale a viitorilor doctori in stiinte, care vor putea astfel sa faca fata exigentelor inalte ale societatii bazate pe cunoastere  si vor contribui la dezvoltarea acesteia.

Obiectivele operationale sunt urmatoarele:
 cresterea numarului de absolventi ai programelor de doctorat, considerat cel mai important capital uman al sectorului de cercetare si cresterea atractivitatii si motivatiei acestora pentru o cariera in cercetare;
 sprijinirea mobilitatii interne si transnationale si a participarii active a doctoranzilor la viata stiintifica europeana prin stagii de pregatire, prezenta la evenimente stiintifice de profil si studii doctorale in cotutela;
 imbunatatirea calitatii programelor de doctorat in ansamblu si a cercetarilor individuale ale doctoranzilor  care sa le asigure o mai buna si rapida insertie pe piata muncii inalt calificate;
 imbunatatirea capacitatii de valorificare a rezultatelor cercetarii stiintifice realizate in cadrul programului de doctorat;
 facilitarea accesului doctoranzilor la logistica necesara desfasurarii unei activitati stiintifice competitive si  oferirea de oportunitati de dezvoltare profesionala in grupuri de cercetare, inclusiv interdisciplinara, contribuind astfel la imbunatatirea formarii lor initiale.  
  Informaţii suplimentare puteţi afla direct de pe site-ul proiectului:  http://plone.cempdi.pub.ro/BurseDoctoraleID76813
VIII. Valorificarea capitalului uman din cercetare prin burse doctorale (ValueDoc)  -  ID 76909

Proiect cofinantat din Fondul  Social European prin POSDRU,contract de finantare POSDRU/107/1.5/S/76909
Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii si a performantei profesionale a absolventilor programelor de doctorat, in contextul mai larg al dezvoltarii resurselor umane, care vor putea astfel sa faca fata exigentelor inalte ale societatii bazate pe cunoastere  si vor contribui la dezvoltarea acesteia.

Obiectivele operationale sunt urmatoarele:
 cresterea numarului de absolventi ai programelor de doctorat, capital uman vital al sectorului de cercetare si cresterea motivatiei acestora pentru cariera in cercetare;
 sprijinirea mobilitatii interne si internationale si a participarii active a doctoranzilor la viata stiintifica europeana prin stagii de pregatire, prezenta la evenimente stiintifice de profil si studii doctorale in cotutela;
 imbunatatirea calitatii programelor de doctorat in ansamblu si a cercetarilor individuale ale doctoranzilor care sa le asigure o mai buna si rapida insertie pe piata muncii inalt calificate;
 facilitarea accesului doctoranzilor la logistica necesara desfasurarii unei activitati stiintifice competitive si oferirea de oportunitati de dezvoltare profesionala in grupuri de cercetare, inclusiv interdisciplinara, contribuind astfel la imbunatatirea formarii lor initiale;
 imbunatatirea capacitatii de valorificare a rezultatelor cercetarii stiintifice realizate in cadrul programului de doctorat.
 Informaţii suplimentare puteţi afla direct de pe site-ul proiectului: http://plone.cempdi.pub.ro/BurseDoctoraleID76909