13
 

     Matematică

 
 

BACALU Ioan
TOMA Antonela

ANALIZA II
CULEGERE DE PROBLEME.
COMPENDIU

ISBN: 978-973-7838-85-8

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

       Teoria ecuatiilor diferentiale ordinare studiaza procesele de evolutie care sunt deterministe, finit-dimensionale si diferentiabile. Daca evolutia ulterioara si trecutul unui proces sunt determinate univoc de starea sa prezenta, îl vom numi determinist. Multimea tuturor starilor posibile ale procesului se numeste spatiul fazelor. Pentru un sistem mecanic, de exemplu, spatiul fazelor este o multime în care fiecare element este dat de ansamblul pozitiilor si vitezelor tuturor punctelor sistemului.

CIRNU Mircea
TEORIA CAMPURILOR


ISBN: 978-973-7838-38-4

descriere CIP ISBN

 

 


Lucrarea Teoria campurilor prezinta proprietatile campurilor cu valori scalare sau vectoriale, legate de notiuni specifice, cum ar fi: gradientul si derivata directionala a campurilor scalare, divergenta, rotorul, fluxul si circulatia campurilor vectoriale, precum si tipuri particulare de astfel de campuri si potentialele acestora.
Sunt abordate teoria, cu demonstratii complete, si aplicatii ale acesteia, sub forma unor probleme rezolvate.
Lucrarea se adreseaza studentilor facultatilor tehnice, cadrelor didactice si specialistilor din domeniul matematicii.

MARTIN Olga

 

ANALIZA MATEMATICA. BREVIAR TEORETIC. PROBLEME

ISBN: 973-85238-7-7

descriere CIP ISBN

 

 

MARTIN Olga

CALCULUL   DIFERENTIAL
SI  INTEGRAL  ÎN  TEHNICA
ISBN: 978-973-7838-89-6

 

descriere CIP ISBN

            Utilizarea tehnicilor moderne de calcul si perceperea corecta a numarului mare de informatii specifice acestui început de secol impun viitorilor specialisti din domeniul tehnic o baza teoretica solida. Una dintre disciplinele fundamentale ale stiintelor exacte este analiza matematica, cu ajutorul careia se pot modela fenomene din domeniile  fizicii, chimiei, stiintelor tehnice si economiei.
            Pentru ca notiunile analizei matematice privind calculul diferential si integral sa poata fi aplicate cu succes în practica, ele trebuie întelese si interpretate corect – lucru care se poate realiza prin rezolvarea unui mare numar de exercitii.
            De asemenea, cunoasterea tehnicilor de calcul numeric permite solutionarea problemelor complexe care apar astazi în proiectarea  inginereasca.

 

MARTIN Olga

ANALIZA MATEMATICA

ISBN 973-8449-66-9

descriere CIP ISBN

        Echipamentele moderne de calcul permit studii riguroase ale unor fenomene complexe. Modelarea corecta a acestora presupune o buna pregatire in domeniul analizei matematice.
In aceasta lucrare sunt prezentate ideile de baza ale analizei matematice, fara a neglija detaliile necesare formularii si demonstrarii teoremelor, care au aplicabilitate imediata in tehnica si in economie. Cazurile de calcul in care teoria clasica a analizei nu ofera solutii sunt rezolvate cu ajutorul algoritmilor numerici. Acestia sunt insotiti de programe in limbajele Turbo-Pascal si MathCAD.
        La sfarsitul fiecarui capitol sunt propuse probleme care, impreuna cu solutiile lor si cu figurile explicative, contribuie la intelegerea notiunilor teoretice, care devin astfel mai putin abstracte.
        Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile tehnice, fizica si stiinte economice.
     
lk

SIMION Emil
OPRISAN Gheorghe

ELEMENTE DE CERCETARI OPERATIONALE SI CRIPTOLOGIE

descriere CIP ISBN

 

 

 

2010

df

MEGHEA Irina

ANALIZĂ MATEMATICĂ.
APLICAŢII


ISBN: 978-606-515-087-4

descriere CIP ISBN

 

          Lucrarea de faţă vine în sprijinul celor interesaţi în studiul analizei matematice cu o serie de probleme rezolvate, astfel încât să poată înţelege şi deprinde metodele de calcul şi aspectele lor aplicative.
Se regăsesc aici probleme rezolvate (cel mai adesea complet sau având numeroase indicaţii de calcul), precedate de necesarul teoretic (fără demonstraţii însă) care se aplică direct în rezolvare.
         Lucrarea oferă astfel cititorului o imagine de ansamblu asupra utilităţii practice a noţiunilor (uneori la un grad ridicat de abstractizare) şi implicării lor în rezolvări concrete izvorâte din probleme efective de modelare.

bv

 

MEGHEA Irina

LECŢII DE ALGEBRA ŞI
GEOMETRIE

ISBN: 978-606-515-074-4

descriere CIP ISBN

           Lucrarea de faţă vine în sprijinul studenţilor anilor I ai facultăţilor Universităţii Politehnica din Bucureşti, aducându-le în atenţie noţiuni de bază de algebră, geometrie analitică şi geometrie diferenţială însoţite de demonstraţii ce asigură o coerenţă matematică riguroasă, dar şi de o multitudine de aplicaţii şi exerciţii rezolvate, oferindu-le astfel o viziune cuprinzătoare asupra materialului studiat.
          Putând fi utilizată şi ca ghid de seminar, lucrarea contribuie la fundamentarea riguroasă şi la consolidarea pregătirii inginereşti a viitorilor specialişti.
MB

CÎRNU  Mircea


CULEGERE DE PROBLEME DE FUNC ŢII DE VARIABILĂ COMPLEXĂ

ISBN 978-606-515-081-2

descriere CIP ISBN

         Lucrarea de faţă, în cele 10 capitole ale sale, prezintă elemente de “Teoria funcţiilor de variabilă complexă”. Fiecare capitol cuprinde un rezumat al teoriei, probleme rezolvate şi probleme propuse spre rezolvare, pentru care se oferă răspunsurile şi, acolo unde este cazul, unele indicaţii.
        Lucrarea se adresează studenţilor facultăţilor cu profil tehnic, dar şi cadrelor didactice care predau sau utilizează această parte a matematicii.
     

2011

l

Cristina BERCIA
Octavian STĂNĂŞILĂ

ANALIZA
MATEMATICĂ
Probleme şi
aplicaţii în MAPLE

ISBN 978-606-515-266-3

descriere CIP ISBN

 

            Este un truism că matematica nu se poate învăţa decât rezolvând exerciţii şi probleme bine alese, gradate ca dificultate, ilustrând rezultatele teoretice şi conceptele de bază.
În ultimul timp, s-a trecut la o compactare masivă a Analizei matematice în primul semestru al anului I şi s-a propus o programă nouă. Culegerea de faţă încearcă să orienteze seminariile pe lectţii bine circumscrise, cu o selecţie riguroasă a exerciţiilor, eliminând extravaganţele şi problemele prea difcile.
          Aceasta, deoarece pentru studenţii ingineri matematica nu este un scop în sine, ci ei trebuie să ştie să calculeze, să estimeze, să aplice cunoştinţele căpătate la disciplinele tehnice de bază.
În acelaşi timp, am căutat să apropiem Analiza matematică de utilizarea calculatoarelor, prin adoptarea sistemului MAPLE ca mediu de programare pentru calcule numerice, dar mai ales simbolice, prin comenzi care sintetizează programe întregi. Sistemul MAPLE are trei componente: nucleul (scris în limbajul C), biblioteca având diverse pachete de programe şi interfaţa cu calculatorul. MAPLE are multe instrumente pentru calculul de limite, integrale defnite şi integrale improprii, dezvoltări în serie, reprezentări grafce, integrale curbilinii, integrale multiple etc., toate formând un adjutant al Analizei matematice
.
     

MEGHEA Irina

MATEMATICI SPECIALE
Probabilităţi, statistică,
transformata Fourier
Teorie şi aplicaţii

ISBN 978-606-515-273-1

descriere CIP ISBN

          Lucrarea de faţă vine în sprijinul celor ce studiază matematicile speciale, mai precis teoria probabilităţilor şi statistica matematică cu aplicaţii ale acestora, câteva noţiuni de dezvoltare în serie Fourier, transformata Fourier şi utilizarea acesteia în rezolvarea unor probleme matematice şi, în final, o introducere în teoria distribuţiilor. Cartea conţine o serie de probleme rezolvate, astfel încât să poată fi înţelese şi deprinse metodele de calcul şi aspectele lor aplicative.
          Se regăsesc aici probleme rezolvate (cel mai adesea complet ori având numeroase indicaţii de calcul), precedate de necesarul teoretic cu aplicabilitate directă în rezolvare.
Lucrarea oferă astfel cititorului o imagine de ansamblu asupra utilităţii practice a noţiunilor (uneori la un grad ridicat de abstractizare) şi implicării lor în probleme concrete izvorâte din probleme efective de modelare.

2012

     
h

Luminiţa LEMNETE-NINULESCU

MATEMATICI SPECIALE. Teorie şi aplicaţii

ISBN: 978-606-515-385-1

descriere ISBN CIP

            Materialul din lucrarea de faţă este structurat în zece capitole. Primele trei capitole se referă la ecuaţii diferenţiale şi sisteme de ecuaţii diferenţiale de o variabilă. În capitolele patru şi cinci sunt studiate ecuaţiile cu derivate parţiale de ordinul I şi II, cu exemplificări concrete: ecuaţia căldurii, ecuaţia coardei vibrante şi ecuaţia Poisson. Capitolul şase prezintă noţiuni fundamentale de Teoria funcţiilor complexe de o variabilă, cu accent pe calculul integralelor reale şi complexe cu ajutorul Teoremei reziduurilor. Acest material bibliografic este util studenţilor de la Facultatea de Matematică. Ultimele patru capitole sunt dedicate studierii unor elemente de calcul operaţional, fiind utile şi studenţilor din facultăţile cu profil electric pe parcursul anilor de studiu.

Irina MEGHEA

ANALIZĂ MATEMATICĂ
Aplicaţii

ISBN: 978-606-515-416-2

descriere ISBN CIP

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

         Lucrarea de faţă vine în sprijinul celor interesaţi în studiul analizei matematice cu o serie de probleme rezolvate, astfel încât să poată înţelege şi deprinde metodele de calcul şi aspectele lor aplicative.
Se regăsesc aici probleme rezolvate (cel mai adesea complet sau având numeroase indicaţii de calcul), precedate de necesarul teoretic (fără demonstraţii însă) care se aplică direct în rezolvare.
         Lucrarea oferă astfel cititorului o imagine de ansamblu asupra utilităţii practice a noţiunilor (uneori la un grad ridicat de abstractizare) şi implicării lor în rezolvări concrete izvorâte din probleme efective de modelare.

ION NECOARĂ

METODE de
OPTIMIZARENUMERICĂ

ISBN: 978-606-515-457-5

descriere ISBN CIP

 

         Lucrarea de faţă tratează în mod concis, dar şi riguros din punct de vedere matematic, principalele metode numerice de rezolvare a problemelor de optimizare neliniară, aportul principal reprezentându-l conexiunea dintre caracterul analitic al unei probleme de optimizare – exprimat prin condiţiile de optimalitate, şi analiza algoritmilor numerici de optimizare utilizaţi pentru rezolvarea problemei.
         Ea se adresează studenţilor de la facultăţile cu profil tehnic sau economic, dar în aceeaşi măsură şi celor de la programele de master şi doctorat, care au în programa de studiu tematici adiacente.
h

ION NECOARĂ
DRAGOŞ CLIPICI
ANDREI PĂTRAŞCU

METODE de
OPTIMIZARENUMERICĂ

CULEGERE DE PROBLEME

ISBN: 978-606-515-458-2

descriere ISBN CIP


            Lucrarea se adresează studenţilor de la facultăţile cu profil tehnic sau cu tematici adiacente ingineriei sistemelor şi calculatoarelor. Aceasta conţine o serie de probleme rezolvate de laborator şi seminar, având rolul de suport pentru aplicaţiile teoretice/practice abordate la diferite materii ce includ noţiuni din teoria optimizării.
          Rezolvarea problemelor de laborator a fost implementată în mediul de programare Matlab, iar în corpul rezolvării au fost incluse secvenţa de cod corespunzătoare şi figuri ce reflectă performanţele practice ale algoritmilor folosiţi.