Management   industrial

 

ju

STANCIU Radu


ELEMENTE DE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


ISBN: 973-8449-23-5


descriere CIP ISBN

 

 

 

 

          In conditiile unei piete concurentiale succesul si stabilitatea unei organizatii depind de modul de valorificare a resurselor de care dispune (materiale, financiare, informationale, tehnice, energetice si umane). Obiectivul central al acesteia este de a desfasura o activitate eficienta. In mod obiectiv nivelul performantelor unei organizatii este corelat cu gradul de utilizare a resurselor sale.
        Dintre acestea, resursele umane sunt cele mai valoroase, deoarece de modul in care fiecare salariat actioneaza zilnic la postul pe care il ocupa depinde si gradul de valorificare eficienta a celorlalte resurse. Practic, oamenii reprezinta singura resursa a unei intreprinderi care nu se poate masura in bani. Cu alte cuvinte, o organizatie industriala nu poate exista fara acest tip special de resursa si, mai mult, pozitia ei pe piata, rezultatele ei depind in mod hotarâtor de performantele angajatilor si mai ales ale celor care ii conduc - managerii.
      Analiza factorului uman este indispensabila daca se are in vedere pozitia centrala pe care aceasta o detine in societate, atât in calitate de factor de productie a bunurilor si serviciilor cât si in calitate de consumator de bunuri si servicii. Intre cele doua ipostaze ale factorului uman exista o strânsa interdependenta.     Astfel, de aportul factorului la cresterea productiei sociale depinde direct sau indirect satisfacerea nevoilor materiale si spirituale ale societatii. Acestea din urma, la rândul lor, influenteaza performantele factorului uman.

 

IONESCU Sorin Cristian

FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI


ISBN: 973-8449-31-6

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

 

         Lucrarea Fundamentele managementului contribuie la formarea unei culturi manageriale, prezentand idei, teorii, experiente, modele care au fost validate de practica manageriala din ultimul secol.
Maniera de abordare este cea clasica, însa conceptele nou aparute se încadreaza în contextul general al cunostintelor manageriale si nu sunt prezentate ca solutii universale.
Cartea se adreseaza persoanelor care detin functii de conducere sau care aspira la astfel de posturi, din diferitele sectoare ale economiei: industrie, cercetare, transporturi, servicii, precum si în sectoare nonprofit (asociatii, fundatii, administratie publica etc.).
        Ea reprezinta si un suport de curs util studentilor, pentru familiarizarea cu cunostinte despre bazele managementului.
vw

IONESCU Sorin Cristian

MANAGEMENTUL
INOVĂRII


978-973-7838-42-1

descriere CIP ISBN

 

 

 


 

 

        Managementul inovării abordează probleme precum: formele de inovare, generarea ideilor, arhitectura produselor, elaborarea studiilor de fezabilitate, metode folosite în cercetare, managementul proiectelor, lucrul în echipă, analiza costurilor, alegerea tehnologiilor, programarea producţiei, analiza riscurilor, strategiile ce pot fi adoptate, răspunderea juridică şi responsabilitatea socială pentru invenţii.
       Lucrarea se adresează tuturor celor interesaţi de procesul de inovare, indiferent de domeniul în care lucrează: tehnic, economic, social etc. De asemenea, este utilă studenţilor care urmează cursuri de management
.
kk

RADU Corneliu
STANCIU Dumitru
MOMETE Daniela
GROVU Cornel

APLICATII DE
MANAGEMENT
INDUSTRIAL

ISBN: 973-8449-08-1

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

       Lucrarea abordeaza aspecte ale problematicii Managementului industrial, acoperind toate functiunile organizatiilor de productie industriala: cercetare-dezvoltare, productie, resurse umane, comerciala si financiar- contabila.
      Aspectele metodologice ale aplicatiilor respecta prevederile actelor normative privind activitatile în cauza, iar în absenta acestora prezinta modelele matematice uzuale sau practicile curente în materie de management industrial .
gt

RADU Corneliu
STANCIU Radu

ELEMENTE DE MANAGEMENT INDUSTRIAL

ISBN:973-8449-93-6

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

 

 

    

       Rolul important al cunostintelor economice si manageriale in desavarsirea pregatirii unui inginer este larg recunoscut. In acest sens, se remarca in ultimul deceniu o deschidere catre aceste discipline atat in mediile academice si profesionale, cat, mai ales, in randul studentilor din universitatile tehnice.
      Volumul ”Elemente de management industrial” se adreseaza studentilor facultatilor tehnice, indeosebi celor legate de industriile chimice si de materiale, dar poate fi deopotriva utila si inginerilor care isi desfasoara activitatea in unitati apartinand domeniului larg al industriilor de proces.
     Veti gasi in aceasta lucrare:
    - o abordare sintetica a teoriilor si practicilor in domeniu;
    - abordari stiintifice moderne referitoare la activitati de management industrial;
    - un numar de exemple practice relevante prezentate atat in cadrul textului, cat si in anexe.
      La elaborarea lucrarii autorii au avut in vedere atat sistematizarea unor notiuni teoretice si practice fundamentale, cat si legarea acestora de realitatile contemporane, indeosebi prin prezentarea unor metode si tehnici de lucru, a unor structuri, precum si a celor mai importante elemente ale actelor normative ce reglementeaza domeniul activitatilor industriale.

 

sdt

RADU V.Corneliu
STANCIU D. Radu

APLICAŢII
de MANAGEMENT
INDUSTRIAL

978-973-7838-41-4

descriere CIP ISBN

ediţia II

       Lucrarea abordeaza aspecte ale problematicii Managementului industrial, acoperind toate functiunile organizatiilor de productie industriala: cercetare-dezvoltare, productie, resurse umane, comerciala si financiar- contabila.
      Aspectele metodologice ale aplicatiilor respecta prevederile actelor normative privind activitatile în cauza, iar în absenta acestora prezinta modelele matematice uzuale sau practicile curente în materie de management industrial.

 

2008

dee

MEGHEA Aurelia
IONESCU Sorin
DIULESCU Dan
GHITA Ileana
DIETRICH Michael
BADEA Nicoleta
GRECU Iuliana
PARTSCH Cristoph
NECSOIU Teodor

RISCURILE  MICILOR  AFACERI

978-606-515-012-6

descriere CIP ISBN

 

 

       Lucrarea  Riscurile micilor afaceri încearca sa identifice principalele caracteristici ale riscurilor, modul cum poate fi asigurata protectia în fata acestora si transformarile care trebuie întreprinse pentru a putea asigura o relativa durabilitate afacerilor.
      Adresându-se cu precadere managerilor din întreprinderi, din institutele de cercetare, din institutiile publice, asociatii si fundatii, lucrarea  este utila de asemenea si tuturor celor care lucreaza în astfel de organizatii, facilitându-le  întelegerea diverselor tipuri  de probleme cu care se confrunta si a modului cum acestea trebuie abordate. Studentii si masteranzii din diferitele universitati (tehnice, economice, administrative si politice) vor regasi aici  importante repere bibliografice .

 

 

IOANA Adrian

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII
FINANCIAR-CONTABILE
ŞI ANALIZE ECONOMICE
Teorie şi aplicaţii

978-606-515-032-4

descriere CIP ISBN

        Lucrarea Managementul activităţii financiar contabile şi analiza economică prezintă într-o înlănţuire logică, atât principalele elemente de teorie, cât şi aplicaţii bazate pe exemple relevante în domeniu precum:
       - analiza cifrei de afaceri în corelaţie cu capacitatea de producţie şi cerere;
       - analiza exigibilitate-lichiditate;
       - analiza solvabilităţii;
       - analiza rentabilităţii pe baza metodei ratelor;
       - efectul de levier financiar.
       În partea finală a lucrării sunt prezentate elemente de management prin cash flow, managementul financiar al investiţiilor şi managementul inflaţiei.
       Lucrarea este utilă atât studenţilor de la specializarea Inginerie Economică, cât şi specialiştilor din alte domenii, cu preocupări şi activitate corelate direct cu segmentul economic.

 

2009

IONESCU Sorin Cristian
Dan DIULESCU
BADEA Nicoleta
CĂRUŢAŞU Nicoleta
NICOLAE Simona

CĂRUŢAŞU George


MANAGEMENTUL ŞI MARKETINGUL
TRANSFERULUI DE TEHNOLOGIE


978-606-515-067-6

descriere CIP ISBN

 er

SEICIU  Petre
OPRAN Lucian
GGHEORGHE Constantin
SEICIU Dana Cornelia

MANAGEMENTUL
PROIECTELOR INGINEREŞTI


978-606-515-070-6

descriere CIP ISBN

 

 


       Prezenta carte are drept scop prezentarea procedurilor şi mijloacelor necesare perfecţionării inginerilor ca manageri de proiect.
       Cartea foloseşte pentru creşterea abilităţilor de management al proiectelor, propunerea, câştigarea, realizarea şi implementarea cu succes a proiectelor inginereşti, adaptate la societatea modernă, structurată prin proiecte în cadrul sistemelor economico-politice concurenţiale globalizate.
       Cartea, cu un scop declarat aplicativ, caută să satisfacă cerinţele obligatorii unui om modern în cadrul unei ţări moderne cu o economie şi politică capabile de a face faţă concurenţei tot mai intense la nivel globalizat.

2010

we

GEORGESCU Luminiţa Elena

OPTIMIZAREA FORMĂRII RESURSELOR UMANE
pentru
SISTEMELE INDUSTRIALE

978-606-515-120-8

descriere CIP ISBN

           Dezvoltarea noilor competenţe profesionale, generate de schimbările rapide din toate domeniile, poate fi asigurată numai prin crearea unui parteneriat funcţional individ-organizaţie-formator. Tinerii percep foarte rapid care sunt profesiile mai avantajoase, atât din perspectiva câştigurilor, cât şi a oportunităţilor de lucru şi, respectiv, a statutului socio-profesional pe care acestea îl conferă.
        Analiza obiectivă a pieţei muncii şi adaptarea educaţiei la aceasta, pentru a răspunde cerinţelor partenerilor de piaţă, poate prevedea şi soluţiona situaţiile de criză. Armonizarea calificărilor din învăţământul superior cu cerinţele pieţei muncii este principiul care duce la eliminarea discrepanţelor dintre competenţele forţei de muncă şi necesităţile economiei.
         Autoarea a analizat competenţele formate, de-a lungul celor cinci ani de studii, pentru eşantioane de absolvenţi ai specializărilor Ingineria şi Managementul Calităţii şi Inginerie Economică Industrială. Atunci când trebuie formulate concluzii rapide referitoare la modul de cercetare sau de variaţie a datelor, reprezentarea grafică este sugestivă, prin faptul că „o imagine este mai utilă decât o mie de cuvinte”.
          Activitatea didactică trebuie să fie mereu în concordanţă cu stadiul atins de ştiinţă şi cu direcţiile ei de evoluţie. Planurile şi programele de învăţământ sunt instrumente principale prin intermediul cărora se asigură modernizarea conţinutului pregătirii şi menţinerea unui raport judicios între continuitate şi schimbare.

 

2011

ik

STANCIU Radu
BALGIU Beatrice

MANAGEMENTUL
şi PSIHOLOGIA
ORGANIZAŢIILOR

978-606-515-190-1

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

 

 

         Cercetătorii interesaţi în studiul organizaţiilor au în vedere problematizări din perspective largi şi interdisciplinare dacă se ţine cont de multitudinea subdomeniului sociologic, psihologic, economic etc .
         Lucrarea de faţă intenţionează să se înscrie pe această linie reunind sintetic două abordări în explicarea fenomenelor organizaţionale: cea managerială (şi aceasta din perspectivă inginerească) şi cea psihologică, oferind astfel deschideri către viitoare direcţii de analiză şi cercetare.
p

Sorin Cristian IONESCU

INTRODUCERE în
MANAGEMENT

978-606-515-269-4

descriere CIP ISBN


           În ultimii ani, literatura care abordează probleme specifice de management s-a îmbogăţit spectaculos, apărând totodată şi cărţi de sinteză deosebit de interesante din punctul de vedere al exemplelor prezentate şi al interpretărilor oferite. Lucrarea de faţă, rezultată din experienţa autorului ei acumulată atât în producţie cât şi în învăţământ şi cercetare, încearcă să realizeze conexiuni între subiecte aparent îndepărtate, fără a frapa cititorul prin expunerea de teorii noi. Conceptele nou apărute sunt descrise într-o manieră clasică şi încadrate în teoria managerială, iar nu prezentate ca soluţii miraculoase.
         Lucrarea Introducere în management se doreşte a fi un suport util pentru toţi acei ce sunt interesaţi de procesul de conducere. Ea prezintă idei, teorii, experienţe, modele, care au fost validate de practica managerială din ultimul secol, fiind gândită astfel încât să contribuie la formarea în acest domeniu a studenţilor sau masteranzilor care studiază conceptele generale ale managementului, dar şi la perfecţionarea celor ce au deja astfel de responsabilităţi.

2012

b

Sorin Cristian IONESCU

STRATEGIA AFACERILOR

ISBN: 978-606-515-388-2

descriere CIP ISBN

         Lucrarea Strategia afacerilor abordează subiecte referitoare la modul de a începe o afacere şi cum poate evolua ea spre o întreprindere viabilă, detaliind ideea de afacere, evaluarea ideilor, înfiinţarea unei întreprinderi, clarificarea obiectivelor şi formularea strategiilor, dar şi modul cum se apreciază succesul. Se analizează, de asemenea, problema resurselor necesare pentru dezvoltarea unei afaceri, influenţa pe care o exercită mediul asupra ei, unele aspecte ale relaţiilor comerciale, ca şi riscul afacerilor, deciziile strategice ce trebuie luate şi implementate, modul cum se pot face schimbările. În final se prezintă aspecte ale guvernării societăţilor comerciale şi valoarea pe care o capătă întreprinderea pe piaţă.
        Continuând seria conceptelor dezvoltate în lucrările publicate anterior, şi lucrarea de faţă se adresează studenţilor şi masteranzilor care se pregătesc să dezvolte afaceri sau să conducă întreprinderi, precum şi tuturor celor interesaţi de inovare, indiferent de domeniul în care lucrează – tehnic, economic, social etc.

2013

Sorin Cristian IONESCU

ARHITECTURA
CALITĂŢII

ISBN: 978-606-515-441-4

descriere CIP ISBN

            Lucrarea Arhitectura calităţii este structurată în patru părţi, ce se referă la: Calitologie, Asigurarea calităţii, Controlul calităţii şi Managementul strategic al calităţii.
           În documentarea pentru această lucrare, autorul a analizat experienţa multor firme româneşti şi străine (din Italia, Germania, Japonia), a studiat îndeaproape literatura de specialitate şi standardele în domeniu şi s-a bazat pe experienţa proprie, acumulată prin publicarea într-o perioadă de circa 35 de ani a mai multor cărţi şi articole despre managementul calităţii şi cel industrial. Aici dezvoltă şi completează coerent ideile conturate în ultimii ani în acest domeniu extrem de dinamic şi actual.
k

Gheorghe MILITARU

MANAGEMENT FINANCIAR
Aplicaţii

ISBN: 978-606-515-456-8

descriere CIP ISBN

 

           Lucrarea Management financiar – Aplicaţii oferă studenţilor posibilitatea de sistematizare a cunoştinţelor dobândite la curs, fiind focalizată pe aplicaţii rezolvate care au rolul de a fixa mai bine conceptele financiare învăţate. Majoritatea aplicaţiilor sunt inspirate din mediul de afaceri şi sunt însoţite de explicaţii, rezolvări şi interpretări necesare creării şi consolidării competenţelor în domeniul managementului financiar.
           În structurarea lucrării s-a urmărit abordarea practică a problematicii managementului financiar: în prima parte sunt lămurite aspectele legate de informaţiile contabile furnizate de documentele de sinteză contabilă (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere sau situaţiile financiare), iar în a doua parte sunt expuse aplicaţii care însoţesc principalele concepte specifice managementului financiar (analiza financiară a performanţei firmei folosind un set de rate financiare sau fundamentarea deciziilor privind alocările de capital etc.).