Inginerie electronică. Comunicaţii.
Tehnologia informaţiei

   
     
'''

LOJEWSKI George

HOCHFREQUENZTECHNIKISBN: 973-8449-80-4

descriere CIP ISBN

        Dieses Lehrbuch der Hochfrequenztechnik gilt als vorlesungsbegleitendes Lehrbuch für die Studenten der deutschen Abteilung der Fakultät mit fremdsprachigen Studiengängen, in der Universität "Politehnica" von Bukarest.
     Es behandelt die Themen:
      - Leitungen und ihre Anwendungen in der Hochfrequenztechnik;
      - Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen längs metallischen Wellenleiter;
      - Leistungswellen, Streumatrizen;
      - Grundlage der Theorie der linearen Hochfrequenzschaltungen und Systemen;
      - Mikrowellen Bauelemente;
      - Strahlung und Antennen.
     Die Neuauflage wurde ergänzt und aktualisiert.
     Dieses Lehrbuch wendet sich an Studenten der Elektrotechnik, Elektronik oder Nachrichtentechnik an Technischen Universitäten und       Fachhochschulen sowie an Ingenieure, die in der Praxis in diese Bereichen arbeiten.

 

mn

 

RADESCU Radu 

ECHIPAMENTE PERIFERICE

descriere CIP ISBN

 

 

 

           Materialul de fata îsi propune sa prezinte un set de aplicatii legate de o serie de periferice de baza (memorii magnetice si dispozitive de intrare-iesire, echipamente de afisare si echipamente de comunicatie). Lucrarile se refera atat la aspecte de principiu, constructive si functionale, ale echipamentelor în cauza, cat si la implementari ale unor programe de identificare, configurare si interfatare cu calculatorul.
         Buna întelegere si aprofundarea acestor notiuni presupune o serie de cunostinte referitoare atat la aspecte teoretice (teoria transmisiunii informatiei, prelucrarea digitala a semnalelor), cat si practice (arhitectura microprocesoarelor, arhitectura sistemelor de calcul, televiziune, retele de calculatoare etc.) din domeniul ingineriei informatiei si a comunicatiilor.

mm

RADESCU Radu 

ECHIPAMENTE PERIFERICE
IN APARATURA MEDICALA
Lucrari practice

descriere CIP ISBN

 

 

 

Materialul de fata isi propune sa prezinte un set de aplicatii legate de o serie de periferice folosite in electronica medicala (memorii pe suport optic, echipamente de achizitie video si de imagine), alaturi de care este prezentata o serie de aplicatii specifice domeniului medical (monitorizarea pacientului: ECG, ventilatie artificiala, ultrasunete, imagistica medicala 2D, 3D si 4D). Lucrarile se refera atat la aspecte de principiu, constructive si functionale, ale echipamentelor in cauza, cat si la implementari ale unor programe de identificare, configurare si interfatare cu calculatorul.
       Buna intelegere si aprofundarea acestor notiuni presupune o serie de cunostinte referitoare atat la aspecte teoretice (teoria transmisiunii informatiei, prelucrarea digitala a semnalelor), cat si practice (arhitectura microprocesoarelor, arhitectura sistemelor de calcul, electronica medicala etc.) din domeniul ingineriei electronice

h

Editori:
DOBRESCU Radu
IORDACHE Dan Alexandru


MODELAREA
COMPLEXITĂŢII


descriere CIP ISBN

În cele ce urmează vom considera că un sistem complex este compus din foarte multe elemente, blocuri constructive sau agenţi, capabile să interacţioneye reciproc şi cu mediul înconjurător. Interacţiunea elementelor se poate face la nivelul vecinilor imediaţi sau la distanţă; agenţii pot fi identici sau diferiţi, pot ocupa poziţii fixe sau pot fi mobili, se pot exprima prin stări de binare sau multiple. Dar indiferent de diversitatea evidentă a modului de manifestare, caracteristica comună a orcărui sistem complexeste acea că se poate organiza fără să I se aplice vreun principiu extern de organizare. Chiar dacă nu putem da o definiţie exactă a complexităţii şi nici nu-i putem măsura cu precizie dimensiunile, nimic nu ne împiedică să o modelăm, sau mai corect să elaborăm modele de sisteme complexe. Acest lucru începe să devină foarte important pentru că întâlnim din ce în ce mai multe sisteme complexeŞ fizice, mecanice, biologice, sociale. Piaţa financiară, aglomeraţiile urbane căile metabolice, ecosistemele, internetul sau creierul uman sunt toate sisteme complexe. Dacă ne-am întreba însă ce au în comun aceste sisteme, răspunsul cel mai corect – şi care este susţinut în ultima vreme de tot mai multe argumente – este acela că se bazează pe infrastructuri arhitectonice de tip reţea. Un argument important este acela că modelele bazate pe reţele pot beneficia de suportul unor abordări ştiinţifice diverse, cu ar fi topologia matematică, analiza fractală a fenomenelor de sutosimilaritate sau teoria haosului.
Radu DOBRESCU       Dan Alexandru IORDACHE

RADESCU Radu 

ARHITECTURA SISTEMELOR
DE CALCUL
descriere CIP ISBN

 
 

 

2010

 

bb

RADESCU Radu

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR
CU SUPORT ELECTRONIC
(e-ACTIVITIES)
– lucrări practice –

descriere CIP ISBN

 

 

 

Lucrarea de faţă reprezintă primul îndrumar de laborator pentru disciplina Managementul Activităţilor cu Suport Electronic, având expuse obiectivele şi caracteristicile generale ale construcţiei şi funcţionării unui sistem cu suport electronic, precum şi modalităţile de creare a conţinutului pentru acesta. Deosebit de importantă este detalierea caracteristicilor tehnice şi psiho-funcţionale ale unei soluţii e-activities din perspectiva actorilor implicaţi: administratori, profesori şi utilizatori.
Modul de organizare şi structurare a sistemelor e-activities este prezentat din punctul de vedere al tehnologiilor implicate, conform specificaţiilor şi standardelor actuale: arhitecturi, protocoale, mod de distribuire, servicii, securitate etc. O atenţie specială este acordată descrierii complexe a unui sistem e-learning. Pachetul de aplicaţii se concentrează pe studiul detaliat al componentelor unui sistem de tip e-activities: identificarea modulelor generale şi a constrângerilor specifice ale unui astfel de sistem, abordarea tipurilor de prelucrări în reţea la nivel de server şi de client, lucrul cu categoriile de baze de date ale unei platforme virtuale on-line şi acomodarea cu facilităţile oferite de tipurile de interfeţe ale acesteia.
Perspectiva de abordare a problematicii specifice presupune proiectarea şi utilizarea unui sistem de tip e-activities, pornind de la formularea cerinţelor, gestionarea serviciilor şi asigurarea securităţii, conceperea unor aplicaţii multimedia interactive şi atractive pentru crearea de conţinut în platforme on-line. Sunt oferite numeroase exemple de aplicaţii şi studii de caz în domeniile e-communities, e-course, e-work, e-commerce,             e-books, e-health şi e-learning.

FD

 

RĂDESCU Radu

TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE MULTIMEDIA

Memorii optice şi magnetice,

 echipamente de achiziţie şi prelucrare, standarde şi tehnologii multimedia
-lucrări practice-

descriere CIP ISBN

 

jj

 

 

POPESCU-Pesquet Beatrice
POPESCU Sorin

ANALIZA CU UNDINE (WAVELETS)–FRACTALI - MODELE STOCHASTICE

descriere CIP ISBN

Analiza cu undine (wavelets). Fractali – modele stocastice reprezintă o introducere în teoria undinelor, ce cuprinde câteva dintre aplicaţiile cele mai răspândite şi reprezentative ale acestora. Capitolele de început aduc în discuţie conceptele de bază întâlnite în teoria undinelor, în continuare ele fiind dedicate aplicaţiilor în compresie de imagini, eliminarea zgomotelor şi analiza fenomenelor de tip fractal.
Lucrarea se adresează studenţilor şi cercetătorilor interesaţi de studiul în acest domeniu, putând fi folosită şi pentru programe specializate de masterat, iar datorită aplicaţiilor mai avansate prezentate, este utilă cercetătorilor ţi inginerilor confirmaţi lucrând în domeniile respective
jh

SURPĂŢEANU Adrian


ELEMENTE DE ELECTRONICĂ ANALOGICĂ-SURSE DE TENSIUNE CONTINUĂ. OSCILATOARE ARMONICE

descriere CIP ISBN

 

 

Lucrarea Elemente de electronică analogică. Surse de tensiune continuă. Oscilatoare armonice se adresează, în principal, studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare a Universităţii Politehnica din Bucureşti, dar este utilă şi celor care doresc să-şi completeze cunoştinţele cu elemente de actualitate din domeniul electronicii analogice.
Problemele specifice circuitelor de alimentare în curent continuu şi oscilatoarelor armonice sunt abordate în manieră teoretică şi inginerească, fiind prezentate dezvoltări teoretice corecte, utile pentru înţelegerea fenomenelor analizate, precum şi numeroase scheme electronice comentate
.

HG

 

MILITARU Nicolae
 PETRESCU Teodor

MEDII  DE  TRANSMISIUNE – TEORIE ŞI APLICAŢII

descriere CIP ISBN

Prezenta lucrare se adresează studenţilor anului III de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, programul de studii Reţele şi Software de Telecomunicaţii.
Structurată în trei capitole, lucrarea corespunde programei analitice a disciplinei Medii de transmisiune, aspectele teoretice fiind expuse la un nivel ştiinţific ridicat. Pentru a uşura totuşi înţelegerea materialului şi a fixa cunoştinţele teoretice, fiecare capitol cuprinde aplicaţii rezolvate în detaliu, uneori chiar prin mai multe metode de calcul.
kj

STOIAN Rodica
PERIŞOARĂ Lucian Andrei

TEORIA INFORMAŢIEI ŞI A CODURILOR

descriere CIP ISBN

Prezenta lucrare se adresează în primul rând studenţilor Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Politehnica din Bucureşti, ca suport pentru disciplina Teoria Transmiterii Informaţiei, dar şi tuturor celor interesaţi de domeniul Teoriei Informaţiei, Teoriei Codurilor şi multiplelor aplicaţii ale acestora în prelucrarea, stocarea şi transmiterea informaţiilor în comunicaţii, tehnică de calcul, reţele (de comunicaţii, de calculatoare sau de senzori), biologie sau genetică.
Prin modul de redactare lucrarea combină avantajele unei monografii cu avantajele unei culegeri de probleme.
Fiecare din cele şase capitole ale lucrării cuprinde un breviar teoretic al principalelor concepte, definiţii, parametri, algoritmi sau scheme prezentate la cursul de Teoria Transmiterii Informaţiei şi o parte aplicativă conţinând numeroase probleme rezolvate şi probleme propuse prezentate în cadrul orelor de curs şi seminar.
     
HG

RAVARIU Cristian
BIODISPOZITIVE ELECTRONICE:
de la NANOSTRUCTURI la APLICAŢII MEDICALE

descriere CIP ISBN

Autorul, actualmente conferenţiar doctor inginer la Catedra de Dispozitive, Circuite şi Aparate Electronice, este cadru didactic din anul 1999 la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei a Universităţii Politehnica din Bucureşti. Discipol al profesorului Adrian Rusu, a pornit în cariera sa de la studiul general al dispozitivelor electronice, în perioada tezei de doctorat ocupându-se de problema dispozitivelor realizate pe substrat izolant, Silicon On Insulator SOI-MOSFET. Studiile postdoctorale le-a continuat în direcţia miniaturizării dispozitivelor, respectiv a modelării nanotranzistoarelor. După anul 2004 o atenţie deosebită a acordat-o bioelectronicii, mai precis biosenzorilor, în lucrări anterioare descriind principiul de funcţionare al biodispozitivelor şi tehnologiile specifice biosenzorilor. Din anul 2006 devine titular al cursului de Biodispozitive şi nano-electronică celulară la secţia Microsisteme de la master-ul Facultăţii de Electronică, iar din 2008 conduce două proiecte naţionale de cercetare legate de biodispozitive şi electrofiziologie. Prin însumarea tuturor acestor rezultate în cadrul lucrării de faţă se doreşte extinderea frontului cunoaşterii din domeniul bioştiinţei în România.
     

2011

 

n

Rodica STOIAN
Roxana POPOVICI
Adrian HĂLĂNGĂU
Radu DUMITRESCU

TESTAREA ECHIPAMENTELOR,
INSTALAŢIILOR ŞI PROCESELOR
Lucrări practice

descriere CIP ISBN

Prezenta lucrare reprezintă un îndrumar de lucrări practice pentru cursul Testarea Automată a Echipamentelor şi Proceselor, susţinut de primul autor la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Politehnica din Bucureşti, adresându-se în principal studenţilor anului IV– secţia Electronică Aplicată, dar şi tuturor celor interesaţi de domeniul testării instalaţiilor, echipamentelor şi proceselor.
Includerea în lucrările de laborator şi în anexe a unor precizări privind standardele de calitate şi a unor standarde specifice pentru echipamentele electrice conferă o valoare deosebită îndrumarului şi îi ajută pe studenţi să înţeleagă importanţa existenţei în mediul industrial contemporan a unui sistem de calitate unitar, precum şi modul în care echipamentele de testare, dar şi metodele, tehnicile şi procedurile de testare pentru echipamente, instalaţii şi procese respectă aceste standarde.
Pentru efectuarea lucrărilor se folosesc echipamente de testare performante, programe software dedicate şi proceduri de lucru practicate în mod curent în laboratoarele de testare acreditate. Sunt incluse lucrări de laborator ce ilustrează utilizarea unor tehnici noi de testare neinvazivă pentru instalaţii electrice şi a tehnicilor de termoviziune în testare şi mentenanţa predictivă.

2012

Bogdan Cosmin MOCANU Ruxandra Georgiana ŢAPU

REŢELE DE COMUNICAŢII ŞI
 SISTEME MULTIMEDIA

ISBN: 978-606-515-380-6

descriere CIP IPCM

Lucrarea tratează problemele specifice reţelelor de telecomunicaţii: analiza arhitecturii şi componentelor reţelelor de comunicaţii, organizare funcţională, protocoale de semnalizări, criterii de alegere a configuraţiilor de reţea în funcţie de tipul aplicaţiilor solicitate (de bandă îngustă sau bandă largă, în timp real sau care suportă întârzieri etc.), exemple de configurări şi analiza unor măsurători realizate cu echipamente de test asupra unor elemente de reţea.
Adresându-se în special studenţilor de la secţiile „Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii” şi „Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic” din anul IV, prin aspectele teoretice şi practice abordate, lucrarea poate fi utilă şi studenţilor de la celelalte secţii ale facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Ingineria Informaţiilor, dar şi altor ingineri care doresc să-şi îmbogăţească cunoştinţele din domeniul sistemelor de telecomunicaţii.

Lăcrămioara-Mihaela NEMŢOI

CONSIDERAŢII
PRIVIND PROIECTAREA RADIO
A REŢELELOR GSM-R

descriere CIP IPCM


Lucrarea prezintă în detaliu un set de proceduri practice pentru proiectarea radio a reţelelor de radiocomunicaţii la calea ferată, conforme cu standardele ETSI GSM-R(ailway) şi cu cerinţele funcţionale şi de sistem EIRENE, specificate de Uniunea Internaţională a Căilor Ferate (UIC). Aplicaţia software utilizată pentru demonstrarea practică a procedurilor de proiectare radio prezentate a fost ICS Telecom®, produsă de compania franceză ATDI SA.
Reţelele GSM-R sunt diferite de reţelele GSM comerciale prin cerinţele funcţionale şi tehnice elaborate de organismele internaţionale autorizate să reglementeze acest domeniu şi care sunt cu atât mai restrictive cu cât creşte viteza de circulaţie a trenurilor, iar bariera procedurală impusă de frontierele între state dispare sau devine fără semnificaţie. Cerinţele de acoperire radio şi de disponibilitate ale reţelei constituie unele din aspectele fundamentale ale proiectării şi implementării reţelelor GSM-R, fiind mult mai restrictive decât cerinţele similare pentru reţelele GSM comerciale. În consecinţă, proiectarea radio a reţelelor utilizate la calea ferată are particularităţi pe care această lucrare încearcă să le evidenţieze şi, totodată, să propună soluţii tehnic fezabile de rezolvare a lor. Deşi proiectarea radio a reţelelor GSM-R poate părea o specializare de nişă, numeroasele proiecte de implementare a acestor reţele aflate în derulare în Europa şi în lume oferă în mod cert o piaţă pentru astfel de specialişti.

2013

     
n

RĂDESCU Radu

TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE MULTIMEDIA

Memorii optice şi magnetice,

 echipamente de achiziţie şi prelucrare, standarde şi tehnologii multimedia
-lucrări practice-

ediţia a II-a

descriere CIP ISBN

 

 
u

Bogdan ALEXANDRESCU

TEORIA INFORMAŢIEI în DIAGNOSTICAREA MEDICALĂ

ISBN: 978-606-515-537-4

descriere CIP ISBN

 


          Lucrarea prezintă o aplicaţie a teoriei informaţiei la analiza datelor medicale în vederea diagnosticării eficiente a unor afecţiuni şi a prognozării evoluţiei lor. Este urmarită proiectarea de algoritmi specifici pentru gasirea unor submulţimi minimale de parametri medicali, optimizand cantitatea şi calitatea informaţiei furnizată de aceştia.
h

Bogdan ALEXANDRESCU

MĂSURAREA CAPACITĂŢII AUDITIVE
ELEMENTE TEORETICE şi PRACTICE

ISBN: 978-606-515-419-3

descriere CIP ISBN

 


        Lucrarea prezintă o aplicaţie a teoriei informaţiei la calculul capacităţii sistemului auditiv uman, precum şi la proiectarea unei metode audiometrice inovative de testare pentru determinarea nivelului sensibilităţii auditive. Cu ajutorul acesteia se obţine o mai bună diagnosticare a nivelelor de hipoacuzie.
 

 

 

 

 

      .