13
 

    ÎNDRUMAR

 
 

2012

Lucian MÂNDREA
Gheorghe BĂRAN
Florentina BUNEA
Gabriela OPRINA
Corina BĂBUŢANU

MECANICA FLUIDELOR
Lucrări de laborator

Descriere ISBN CIP

ISBN: 978-606-515-384-4

 

 

Viorel MATEESCU
Ştefan VOLOACĂ

 

SISTEME de FRÂNARE, DIRECŢIE
şi SUSPENSII
PUNŢI şi SUSPENSI
Lucrări practice

ISBN: 978-606-515-417-9

Descriere ISBN CIP


           În această lucrare autorii prezintă un număr de şase lucrări practice, care acoperă prima parte a disciplinei „Sisteme de frânare, direcţie şi suspensie” (S.F.D.S.), respectiv partea de punţi şi suspensii, disciplină cuprinsă în planul de învăţământ al specializării Autovehicule Rutiere, forma de învăţământ ingineri zi licenţă.
           Lucrările de laborator urmăresc să transmită studenţilor cunoştinţele practice privind construcţia şi funcţionarea sistemelor de punţi şi de suspensii pentru autovehicule, cuprinzând exemple de calcul care ilustrează aceste aspecte şi întrebări pentru verificarea cunoştinţelor.
Prin exemplele şi metodele de calcul prezentate, lucrarea constituie un sprijin util pentru realizarea proiectelor de an şi de diplomă.

Cristian ONOSE
Cristina ORBECI
Annette Madelene DĂNCILĂ

TEHNOLOGII CHIMICE
şi PROTECŢIA MEDIULUI
Îndrumar de laborator

ISBN: 978-606-515-414-8

Descriere ISBN CIP

 

          Lucrarea Tehnologii chimice şi protecţia mediului. Îndrumar de laborator este rezultatul preocupării îndelungate a colectivului de autori, care a perfecţionat şi actualizat permanent tematicile abordate, dezvoltându-le într-o lucrare complexă. Noţiunile teoretice aferente disciplinelor de specialitate sunt completate de activităţi ce formează competenţe şi dezvoltă abilităţi în pregătirea inginerească de specialitate prin aplicarea cunoştinţelor teoretice asociate proceselor ce stau la baza tehnologiilor chimice anorganice şi organice reprezentative. Toate lucrările de laborator prezentate urmăresc aceeaşi structură: baza teoretică a procesului/procedeului studiat; aparatură şi materiale; mod de lucru; relaţii de calcul; prezentarea şi interpretarea rezultatelor experimentale, fiind utile studenţilor care urmează studiile de licenţă şi master.

Maria Claudia SURUGIU
Ionel PETRESCU

SEMNALE şi SISTEME
– Aplicaţii practice –

ISBN: 978-606-515-408-7

Descriere ISBN CIP

 

 

            Îndrumarul de laborator Semnale şi sisteme – Aplicaţii practice se adresează, în principal, studenţilor din anul III ai specializării ’’Telecomenzi şi Electronică în Transporturi’’, de la facultatea Transporturi, fiind util în acelaşi timp şi studenţilor din profilul electronic al altor facultăţi şi universităţi, precum şi celor de la specialităţi înrudite.
           Lucrările expuse sunt însoţite de simulări cu programul MatLab, ceea ce determină o fixare rapidă a noţiunilor prezentate şi o mai bună corelare a activităţii de laborator.

2013

Diana Maria BUCUR
Georgiana DUNCA

MAŞINI HIDRAULICE
Îndrumar de laborator

ISBN: 978-606-515-436-0

Descriere ISBN CIP

 

          Prezentul îndrumar se adresează în principal studenţilor care au în programa de studiu disciplinele Maşini hidraulice, Pompe şi ventilatoare, Turbine hidraulice şi Încercarea maşinilor hidraulice, venind în sprijinul acestora printr-o prezentare structurată a noţiunilor teoretice şi a modului de lucru.
          Lucrările sunt redactate într-o formă unitară, conţinând şi elemente caracteristice unui caiet de laborator, pentru a facilita aprofundarea cunoştinţelor atât în domeniul teoretic cât şi cel practic al maşinilor hidraulice.
Îndrumarul de laborator Maşini hidraulice analizează funcţionarea următoarelor instalaţii: turbina Turgo, turbina Pelton, turbina Banki, turbina Francis, pompa centrifugă (inclusiv cuplarea în serie sau în paralel şi funcţionarea în regim de turbină), pompa axială şi ventilatorul centrifugal.

Teodor - Viorel CHELARU

DINAMICA ZBORULUI
Îndrumar de proiect

ISBN: 978-606-515-445-2

Descriere ISBN CIP

 

 

             Lucrarea reprezintă un îndrumar de proiect aferent cursului de „Dinamica zborului” pe care îl parcurg studenţii Facultăţii de Inginerie Aerospaţială – specialitatea „Echipamente şi Instalaţii de Aviaţie” în anul 3 de studiu. Totodată, ea se adresează şi proiectanţilor din domeniul aeronautic, punând la îndemâna acestora o serie de informaţii utile în abordarea problemelor de dinamica aparatelor de zbor.
            Din punct de vedere organizatoric, lucrarea este structurată în patru părţi. Prima parte furnizează o metodologie de determinare a caracteristicilor masice ale unui aparat de zbor, partea a II-a este dedicată caracteristicilor aerodinamice, partea a III-a caracteristicilor de tracţiune, iar ultima parte urmăreşte evaluarea performanţelor pornind de la mişcarea de bază a aparatului.

Adrian IOANA

AUTOMATIZAREA COMPLEXĂ
A SISTEMELOR ECOMETALURGICE
(ACSE)

Îndrumar de laborator

ISBN: 978-606-515-439-1

Descriere ISBN CIP

 

            Îndrumarul de laborator Automatizarea Complexă a Sistemelor Ecometalurgice (ACSE) prezintă succint elemente teoretice, dar şi aplicaţii practice corespunzătoare, în conexiune directă, abordând domenii complementare (automatizări, ecologie, metalurgie).
           Principalele aspecte analizate în lucrare sunt următoarele: semne şi simboluri convenţionale utilizate în Automatizarea Complexă a Sistemelor Ecometalurgice, determinarea răspunsului indicial al unui sistem de reglare automată (SRA) prin metoda transformatei Laplace, identificarea şi caracterizarea elementelor sensibile (ES) aferente SRA, analiza caracteristicilor constructiv-funcţionale ale pirometrelor industriale, cuantificarea şi analiza fiabilităţii elementelor sistemelor de automatizare.
Îndrumarul este util atât studenţilor de diverse specializări (tehnic, ecologic, economic etc.), cât şi specialiştilor de nivel superior din producţie şi cercetare ştiinţifică.

Gina Florica STOICA
Anca GRECULESCU


MECHANICAL TRANSMISSIONS BASED
ON ONE STEP REDUCER
Design Guidebook

ISBN: 978-606-515-440-7

Descriere ISBN CIP

           This guidebook aims at assisting students in mechanical engineering in elaborating their graduation paper from the Machine Parts.
It shows the elements necessary to design a mechanical transmission that consists of cylindrical and conical toothed wheels, trapezoidal belt transmission and coupling.
          There have been made notations in compliance with current standards and the contents logically reorganized, thus the present guidebook represents only an introduction into the design of mechanical transmissions
.
b

Lucian TOMA
Bogdan OTOMEGA

ÎNDRUMAR de LABORATOR
de REŢELE ELECTRICE

ISBN: 978-606-515-473-5

Descriere CIP ISBN

             Lucrările sunt pregătite astfel încât să le permită studenţilor să înţeleagă fundamentele privind construcţia şi funcţionarea liniilor electrice aeriene şi în cablu, esenţial pentru a înţelege unele aspecte din exploatare a acestora precum calculul parametrilor longitudinali şi transversali, calculul căderilor de tensiune, calculul pierderilor de putere etc.
           Pe de altă parte, studenţii au ocazia de a lucra cu un generator sincron, respectiv de a realiza reglajul tensiunii la borne prin modificarea tensiunii de excitaţie şi reglajul frecvenţei în stator prin modificarea turaţiei.
k

Sorina COSTINAŞ
Tudor Dumitru LEONIDA
Gabriela Nicoleta SAVA

Partea Electrică a Centralelor şi Staţiilor (PECS)
şi Mentenanţa Staţiilor Electrice (MSE)
Îndrumar de laborator


ISBN: 978-606-515-498-8


Descriere CIP ISBN

          Laboratorul de PECS şi MSE are rol hotărâtor în perfecţionarea acelor cunoştinţe, competenţe şi atitudini care sunt esenţiale pentru a face faţă provocărilor din sistemele energetice ale viitorului. Pe lângă cunoaşterea moului de funcţionare a diferitelor tipuri de instalaţii electrice, studenţii şi masteranzii vor deveni mai adaptabili, îşi vor dezvolta perspicacitatea globală, gândirea creativă, inovatoare, abilitatea de comunicare şi de lucru în echipă şi capacitatea de a conduce organizaţii din ce in ce mai complexe.
f

Cosmin MĂRCULESCU

PROCESE TERMOCHIMICE ENERGETICE
Îndrumar de laborator

ISBN: 978-606-515-525-1

Descriere CIP ISBN

 

            Lucrarea se adresează studenţilor, masteranzilor precum şi doctoranzilor din cadrul Facultăţii de Energetică. Îndrumarul serveşte ca material pentru realizarea lucrărilor de laborator ce utilizează instalaţii pilot originale pentru procese termochimice şi echipamente de măsură şi analiză a parametrilor de proces şi a proprietăţilor combustibililor.
             Lucrarea conţine un bogat material grafic şi proceduri de lucru detaliate pentru reproducerea la nivel de laborator şi pilot semi-industrial a proceselor termochimice utilizate în aplicaţiile energetice industriale precum şi pentru analize/măsurări de laborator specifice.
          Metodele de analiză, procedurile de lucru şi prelucrare a rezultatelor sunt folositoare pentru înţelegerea fenomenelor acoperind, într-o structură omogenă, întregul lanţ de transformare combustibil – energie la sursa caldă
l

Tiberiu TUDORACHE
Ovidiu CRAIU

ELECTRICAL MACHINES
Laboratory works and problems

ISBN: 978-606-515-523-7

Descriere CIP ISBN

 

           This book is addressed mainly to the students of the Faculty of Aerospace Engineering, within University Politehnica of Bucharest, enrolled in the Air Navigation study programme and it is organized according to the curricula of the associated Electrical Machines course. The structure and content of this work is accessible also to other students involved in different engineering studies programmes, who are interested in improving their knowledge in electrical machines by carrying out experimental tests and solving specific problems. Understanding the concepts presented in this paper implies sound knowledge of electrical fundamentals and mechanics.
          The main purpose of this work is to help the students to better understand the theory of electrical machines through experimental tests and by solving specific numerical applications.
k

Florin TUDOR
Cristian OARĂ
Radu ŞTEFAN

SEMNALE ŞI SISTEME
Îndrumar de laborator

ISBN: 978-606-515-518-3

Descriere CIP ISBN

 

            Îndrumarul de laborator cu titlul Semnale şi sisteme se adresează în principal studenţilor Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, din cadrul Universităţii "Politehnica" din Bucureşti, anul II de licenţă, dar poate fi util inginerului automatist în general, care caută o mai bună înţelegere teoretică şi aplicativă acestui domeniu, fundamental în Ingineria Sistemelor.
           Lucrarea conţine şapte capitole, orientate către aplicaţii ce trebuie dezvoltate în mediul Matlab, un limbaj de nivel înalt, folosit pe scară largă atât de universităţile renumite, cât şi în cercetarea/proiectarea inginerească de vârf. Generic, fiecare capitol cuprinde breviarul teoretic aferent, exemple, exerciţii rezolvate şi probleme propuse.
y

Ovidiu VASILE

ACUSTICĂ TEHNICĂ
Îndrumar de laborator

ISBN: 978-606-515-536-7

Descriere CIP ISBN          Lucrarea de faţă este structurată în trei părţi, în care se prezintă pe rând opt lucrări de laborator, fiecare având inclusă o descriere a modului de lucru cu echipamentele de măsurare din dotarea Laboratorului de Acustică şi Vibraţii (Departamentul de Mecanică) şi o scurtă prezentare a modului în care se exprimă incertitudinea de măsurare. Formatul lucrărilor de laborator este structurat într-o formă uşor de înţeles, cuprinzând şi noţiunile teoretice necesare. De asemenea, se ţine seama şi de prevederile legislative din standardele româneşti şi europene de referinţă.
          Acest îndrumar se adresează studenţilor şi masteranzilor din domeniul ingineriei mecanice precum şi cercetătorilor în acustica tehnică, care doresc să se iniţieze în determinarea pe cale experimentală a unor parametri acustici.