Competitii aflate in derulare

Programe internationale

Programul-cadru european Orizont 2020 în perioada 2016-2017

Programul-cadru european „Orizont 2020" dispune de un buget de 80 mld.EUR şi urmăreşte în mod sistematic finanţarea proiectelor capabile să ducă la îndeplinire obiectivele tehnice, ştiinţifice, educaţionale şi sociale asumate de statele membre prin intermediul Strategiei „Europa 2020".

Bugetul alocat programului „Orizont 2020” pentru perioada de programare 2016-2017 este de aproape 16 mld.EUR. În această perioadă Comisia Europeană va continua să finanţeze cercetarea şi inovarea la graniţa ştiinţei, să susţină proiecte pe parcursul întregului ciclu cercetare-inovare, să faciliteze exploatarea rezultatelor şi accesul pe piaţă prin instrumente financiare dedicate. Totodată va investi în pregătirea cercetătorilor, inclusiv prin schimburi de experienţă între industrie şi mediul academic, va crea oportunităţi pentru constituirea de echipe de cercetare în statele membre în care potenţialul de cercetare şi inovare este insuficient exploatat şi va propune o abordare strategică a cooperării internaţionale în cercetare şi inovare.

Oportunităţile de finanţare oferite de programul „Orizont 2020” în perioada 2016-2017 acoperă circa 600 de tematici şi îmbracă forma apelurilor pentru propuneri, a acţiunilor de achiziţii publice şi a altor tipuri de acţiuni (precum Horizon Prize). În perioada următoare programul va susţine o serie de iniţiative transdisciplinare: modernizarea industriei de prelucrare europene (1 mld.EUR), tehnologii şi standarde pentru conducere automată (peste 100 mil.EUR), Internet of Things (139 mil.EUR) – în scopul digitalizării industriei europene, Industria 2020 într-o Economie Circulară (670 mil.EUR) – iniţiativă destinată dezvoltării unor economii puternice şi sustenabile, Oraşe Inteligente şi Sustenabile (232 mil.EUR) – iniţiativă care îşi propune o mai bună integrare a reţelelor de transport, energie, mediu şi digitale în mediul urban european.

Pentru perioada 2016-2017 au fost stabilite mai multe priorităţi-cheie:

1. Stimularea dezvoltării locurilor de muncă, creşterii economice şi investiţiilor:

 • finanţare de circa 2 mld.EUR pentru întreprinderi mici şi mijlocii, incluzând 740 mil.EUR care vor fi alocaţi prin intermediul unui instrument financiar dedicat de care vor beneficia peste 200 de IMM-uri profund inovative;
 • finanţarea ideilor revoluţionare ale cercetătorilor de vârf prin intermediul European Research Council (ERC) – doar în 2016 vor fi alocaţi circa 1,7 mld.EUR, echivalentul a circa 1000 granturi; totodată, circa 10000 de cercetători vor beneficia în 2016 de oportunităţile oferite de acţiunile Marie Curie;
 • dezvoltarea a şapte parteneriate public-privat în domenii strategice precum medicina inovativă, combustibili, aeronautică, bioindustrii;
 • alocarea a 140 mil.EUR pentru dezvoltarea şi sustenabilitatea pe termen lung a noilor infrastructuri de cercetare pan-europene; alţi 200 mil.EUR sunt destinaţi integrării şi deschiderii infrastructurilor cheie naţionale.

2. O piaţă unică digitală conectată:

 • apelul Internet of Things (139 mil.EUR);
 • apelul Securitate Digitală (118 mil.EUR);
 • apelul Transport Rutier Automat (114 mil.EUR pentru doi ani);
 • finanţare de 50 mil.EUR care va contribui la dezvoltarea European Open Science Cloud.

3. O uniune a energiei şi politici de preîntâmpinare a efectelor modificărilor climatice :

 • apelul Oraşe Inteligente şi Sustenabile (232 mil.EUR);
 • apelul Eficienţă Energetică (194 mil.EUR);
 • apelul Energie Competitivă cu Conţinut Redus de Carbon (723 mil.EUR pentru doi ani); suplimentar vor fi oferite trei premii Horizon adresate dezvoltării de tehnologii cu conţinut redus de carbon, în valoare de 3,25 mil.EUR;
 • investiţii de peste 400 mil.EUR în aducerea mai aproape de piaţă a celor mai promiţătoare tehnologii în domeniul energiilor regenerabile;
 • investiţii de 178 mil.EUR (2016) în acţiuni inovatoare pe scară largă în vederea dezvoltării de soluţii viitoare pentru o economie mai verde.

4. O piaţă internă mai profundă şi mai corectă, bazată pe o industrie mai puternică :

 • apelul Industria 2020 în Economia Circulară (669 mil.EUR);
 • apelul pentru medicină personalizată (659 mil.EUR);
 • apelul Mobilitate pentru Creştere (436 mil.EUR pentru doi ani).

5. Un actor global mai puternic orientat spre o nouă politică în domeniul migraţiei şi o arie a justiţiei şi drepturilor fundamentale bazată pe încredere reciprocă :

 • eforturi adresate problematicii migraţiei, a securităţii la frontierele externe ale Uniunii Europene, stabilirea originii şi traseelor de migrare, impactul influenţei mişcărilor radicale asupra migraţiei, prevenirea şi detectarea timpurie a radicalizării în Uniunea Europeană;
 • lupta împotriva criminalităţii şi terorismului;
 • cooperarea internaţională.

6. Transdisciplinaritate şi alte particularităţi

 • sinergia între programul Orizont 2020 şi European Structural and Investment Funds (ESIF), care va investi până la 90 ml.EUR în inovare şi cercetare în perioada 2014-2020;
 • apropierea între colectivele de cercetare şi inovare din diferitele ţări membre prin intermediul apelului „Widespread” (202 mil.EUR în periaoda 2016-2017).

Repartizarea bugetului pentru perioada de programare 2016-2017 poate fi găsită accesând: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5832_en.htm .

Mai multe informaţii despre programul-cadru Orizont 2020 găsiţi în pagina:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en  

Evaluare apel ACT 2016

Este în curs de evaluare apelul european comun de proiecte ACT (Accelerating CCS Technologies), destinat finanţării proiectelor de cercetare şi inovare în domeniul captării şi stocării dioxidului de carbon ca instrument de combatere a încălzirii globale. Apelul vizează proiecte colaborative de cercetare atât în domeniul captării (tehnici de captare eficiente, flexibile, cu costuri competitive; tehnologii avansate de captare cu grad ridicat de flexibilitate şi eficienţă energetică) cât şi în domeniul depozitării (metode şi metodologie de măsurare, monitorizare şi verificare în locurile relevante de stocare şi geosfera înconjurătoare).

Informații cu privire la procesul de evaluare puteți găsi accesând următorul link:

http://old.uefiscdi.ro/articole/4532/Apel-ACT-2016.html

http://www.act-ccs.eu/calls/

 

Apel dezbatere publică pachet de informații pentru proiecte Eureka Traditional (Network), Eureka-Cluster si Eurostars – apel 2017

Scopul acestei competiții îl reprezintă susținerea participării companiilor din România, în parteneriat cu organizații de cercetare, la programe internaționale de cercetare care facilitează mobilitatea cercetătorilor, circulația ideilor și a cunoștințelor, accesul la rețele transnaționale de colaborare.

Pachetul de informații supus dezbaterii publice poate fi găsit accesând urmatorul link: https://uefiscdi.ro/preview.php?&id=2474&wtok=326097ea994a733240cf235092decbd7b2941a59&wtkps=XY1LCgIxEETv0mvBVJI2mc4dBsETRJNFUESIMAvx7uazEF110dR7FcXJqwoLbc/rrVIoAuuUViZUMUK1JOpJC6W8WCywHBWDDRCXqLI7eD5Dp2x6D0Kl31b3lqbikqYWXQnXROlxP572ps147RX7QTT0+9lpjAmDqeVBrX8MlNBvse1umcIa3h8=&wchk=9788d37f606a26ecf1247e5679d77ceb81a3172a

Mai multe informații la: https://uefiscdi.ro/proiecte-eureka-traditional-network-eureka-clustersieurostars?&wtok=1f9ed06574ad2284654dd09aefe8b566eb699dce&wtkps=XY5bCsIwEEX3km+JM3k0yXQPIriC2EQJVitNaz/EvZsGRPTrDpdzmOupoWcmTWyZLn1mbSJUBhBcm0kSyymw9RLEQnQKHSrtQaOWiN55iKax+ogiRLlySCytWXDhamGKGO63/WErDQgrLGhbiYJ+mw0qtBIEWKiWrtbuz0Eg9guWP0v8DLwOYe4jH8Yzn+Mp5S4k/khx4X6cUjf0rH29AQ==&wchk=e58a7e40adef32f3b002f2341506a683f054bb20

 

Apel deschis ERA.Net RUS Plus

Scopul apelului este acela de a crea o colaborare pe termen lung in  domeniul cercetarii si inovarii intre statele membre ale UE / tarile asociate si Rusia.

Echipele care solicita finantare trebuie sa fie eligibile  pentru a primi finantarea din partea organizatiei nationale de finantare. Ele pot fi organizatii de cercetare sau universitati, IMM-uri care desfasoara activitati de cercetare si inovare sau alte entitati eligibile pentru finantare in conformitate cu legislatia nationala respectiva.

Consortiile proiectelor eligibile trebuie sa cuprinda parteneri din cel putin trei tari diferite, dintre care cel putin o echipa este din Rusia. Solicitantii care nu sunt eligibili pentru finantare pot adera la orice consortiu eligibil care depune o propunere, pe baza propriilor cheltuieli.

Durata unui proiect este de cel putin 24 de luni, dar nu trebuie sa depaseasca 36 de luni, functie de partile finantatoare implicate.

Termenul limită de depunere a propunerii: 04.07.2017 la ora 15.00 CEST (16.00 ora Moscovei),

Pentru mai multe informații accesați link-ul:

https://uefiscdi.ro/era-net-rus-plus

 

Apel deschis GEOTHERMICA

Scopul general al colaborării din cadrul acestui proiect este acela de a accelera implementarea energiei geotermale. Acest lucru se va face prin finanţarea cercetării şi inovării, cu accent pe îmbunătăţirea afacerilor cu energie geotermală, precum şi prin stabilirea unei colaborări strategice de lungă durata în cadrul consorţiului GEOTHERMICA, privind cecetarea la nivel naţional în domeniul energiei geotermale între deţinătorii de programe de inovare şi manageri.

Proiectul GEOTHERMICA are ca scop utilizarea directă şi generarea de energie electrică din resurse geotermale într-un mod optim, care include sisteme integrate şi combinate (de exemplu pompe de caldură, alte forme de energie regenerabilă, folosind subteranul ca un sistem de încălzire şi răcire).

Durata unui proiect va fi de maxim 36 luni și trebuie să înceapă cel târziu la 1 mai 2018.

Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru partea româna dintr-un proiect sunt:

- max.  250.000 EUR, în situaţia în care România este coordonatorul proiectului transnaţional;

- max. 200.000 EUR, în situaţia în care România este partener în proiectul transnaţional.

Apelul GEOTHERMICA 2017 este un proces în 2 etape:

- Etapa 1 – depunere pre-propuneri cu termen limită 10 iulie 2017 (13:00 UTC)

- Etapa 2 – depunere propuneri finale cu termen limită 24 noiembrie 2017 (13:00 UTC)

Consorţiul trebuie să cuprinda cel puţin trei parteneri independenţi din două regiuni diferite participante la apel, din ţări diferite. Fiecare consorțiu de proiect trebuie să demonstreze interesul și competența de a realiza proiectul în cadrul temelor specificate.

Toate informaţiile cu privire la pachetul de informaţii, ghid aplicant, ghid privind procesul de evaluare, platforma de aplicare, calendar sunt disponibile la http://www.geothermica.eu/ .

Informații cu privire la acest apel puteți găsi și la https://uefiscdi.ro/geothermica

 

Identificarea partenerilor

Instrumente pentru găsirea de parteneri

Sunt disponibile mai multe platforme ce oferă instrumente de căutare online pentru a facilita crearea de rețele și colaborare între universități, organizații de cercetare, industrie și IMM-uri din Europa și din întreaga lume. Printre acestea se numără:

Domeniul ICT: Reţeaua Ideal-Ist (http://www.ideal-ist.eu/)

Domeniul Nanotehnologii: Reţeaua NMPTeAM (https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php)

Domeniul Energie: Reţeaua C-Energy+ (http://www.c-energyplus.eu/)

Domeniul Sănătate: Reţeaua FitforHealth (http://www.fitforhealth.eu/)

Domeniul Securitate: Reţeaua S2eren (http://www.seren-project.eu/index.php/partner-search-support)

Domeniul Infrastructuri: Reţeaua EroRis-Net+ (http://www.euroris-net.eu/)

Domeniul Mobilitate: Reţeaua PeopleNetwork+ (http://www.peoplenetworkplus.eu/)

Domeniul Ştiinţe Socio-Economice şi Umaniste: Reţeaua Net4society (http://www.net4society.eu/).

Pentru domeniul Transport, Proiectul FP7 ETNA Plus (Alianţa Punctelor Naţionale de Contact din domeniul Transport) continuă implementarea unui instrument gratuit de căutare de parteneri, disponibil la adresa: http://www.transport-ncps.net/services/partner-search/horizon-2020.html.

Mai multe informaţii referitoare la proiect se găsesc pe pagina web http://www.transport-ncps.net/.

De asemenea, Reţeaua Entreprise Europe (Enterprise Europe Network - EEN) publică un număr mare de profile de companii și organizații internaționale de cercetare-dezvoltare în sprijinul identificării de parteneri pentru afaceri bilaterale, inovare și cooperare tehnologică. Informaţii despre reţea şi despre oportunităţile oferite de aceasta pot fi găsite la adresa: http://een.ec.europa.eu/.

 

 

Identificarea partenerilor prin reţeaua NCP

Este posibilă identificarea celor mai potriviţi parteneri prin reţeaua NCP (National Contact Points) din ţările membre şi asociate ale Uniunii Europene. Doritorii au posibilitatea să adreseze un mesaj la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . În mesaj se vor specifica titlul temei şi programul corespunzător, maxim 10 rânduri legate de oferta de cercetare, maxim 3 lucrări sau proiecte internaţionale anterioare şi datele de contact. Toate materialele se transmit în limba engleză. Mai multe informaţii la adresa: http://www.research.edu.ro/ro/articol/3338/programe-interna-ionale-orizont-2020-ave-i-nevoie-de-parteneri-pentru-orizont-2020.

 

 

Oferte de parteneriat

Pe pagina intranet a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (http://intranet.pub.ro/index.php?page=52) puteţi găsi o serie de propuneri de parteneriat care vizează în principal participarea la programul european Orizont 2020, dar şi la alte competiţii internaţionale.

 

Programe nationale

Competiţii lansate în cadrul PNCDI III

În cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) au fost lansate şi sunt în derulare o serie de competiţii de propuneri de proiecte:

 • Premierea participării la Orizont 2020  (PN-III-CEI-SUPORT-PO)

Finanţarea urmăreşte creșterea capacităţii instituționale a organizaţiilor de cercetare din România ce implementează proiecte finanţate prin programul cadru Orizont 2020 în competițiile din perioada 2014-2016. Proiectul finanțat în cadrul Programului Orizont 2020 trebuie să se desfăşoare în instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare din România, inclusiv în instituţii de învăţământ superior (instituţii gazdă).

Cuantumul premiului depinde de tipul instrumentului de finanţare din cadrul programului Orizont 2020. Durata unui proiect este de maximum 60 luni, dar fără a depăşi termenul limită de finalizare a proiectului european.

Sunt eligibile cheltuieli de personal, cheltuieli de capital, cheltuieli privind stocurile, cheltuieli de deplasare aferente deplasărilor în țară sau străinătate ale membrilor echipelor de cercetare, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la manifestări științifice din domeniul proiectului, cheltuieli indirecte.

Depunerea cererilor de finanțare la acest subprogram se face în mod continuu, iar lista cu propunerile de proiecte acceptate la finanțare va fi afișată lunar.

Mai multe informaţii sunt disponibile pe pagina:

https://uefiscdi.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020

 • Cercuri de inovare ( PN-III-P2-2.1-CI-2017)

Scopul acestui instrument reprezinta susţinerea IMM-urilor prin finanţarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi impact real pe piaţă.

Principalele obiective ale acestei competiții sunt:

 • Creșterea productivității, competitivității și a calității produselor obținute la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii;
 • încurajarea IMM-urilor de a investi în activități de cercetare – dezvoltare care să conducă la lansarea în piață de produse și servicii inovative;
 • dezvoltarea de parteneriate între IMM-uri și organizații publice de cercetare.

Valoarea maximă a unui cec de inovare este de 50,000 lei, din care maxim 90% din valoarea totală (45,000 lei) se asigură de la bugetul de stat.

Depunerea unei propuneri de proiect se face într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere online www.uefiscdi-direct.ro , obligatoriu dintr-un cont creat de responsabilul de proiect al beneficiarului (datele de identificare pentru crearea unui cont în platforma trebuie să fie cele ale responsabilului de proiect).

Depunerea proiectelor este continuă de la momentul lansării competiției până la epuizarea fondurilor alocate. Mai multe informaţii sunt disponibile pe pagina: https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare

 

Rezultatele competiţiilor lansate în cadrul PNCDI III în anul 2016

Au fost publicate rezultatele unor competiţii lansate în cadrul PNCDI III în anul 2016 :

 • rezultate finale pentru competiţia PN-III-P4-ID-ERC-2016 (Proiecte de cercetare "ERC - like"

https://uefiscdi.ro/proiecte-de-cercetare-erc-like

 • rezultate finale – etapa a II -a pentru competiţia PN-III-P4-IDPCE-2016 (Proiecte de cercetare exploratorie):

https://uefiscdi.ro/proiecte-de-cercetare-exploratorie

Stadiul proceselor de evaluare pentru diversele categorii de competiţii lansate în cadrul PNCDI III în anul 2016

S-a încheiat perioada de depunere a propunerilor pentru mai multe tipuri de proiecte aferente competiţiei PNCDI III 2016. În situaţia în care nu s-au publicat încă rezultatele preliminare sau finale ale acestora, UEFISCDI comunică periodic stadiul proceselor de evaluare:

 • pentru competiţia PD 2016 – Proiecte de cercetare postdoctorală

https://uefiscdi.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala

 • pentru competiţia TE 2016 – Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente

https://uefiscdi.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente

 • pentru competiţia CI 2017 – Cecuri  de inovare

https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare

 

Statistici privind depunerea propunerilor de proiecte în cadrul competiţiei 2016 sunt disponibile la adresa: http://old.uefiscdi.ro/Public/cat/880/Statistici-PNCDI-III.html

 

Fonduri structurale

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Calendarul orientativ al lansărilor competiţiilor organizate în cadrul Programului Operaţional Competitivitate POC poate fi găsit la următoarele adrese:

- pentru  Axa Prioritară 1 – „CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/17.12/POC.Axa1.Program.lansari.competitii.pdf

- pentru  Axa Prioritară 2 – „Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă”: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/17.12/Programari.lansari.AP.2.pdf

Rezultatele preliminare ale competiţiei lansate în luna mai 2015 (Axa Prioritară 1, secţiunile A-G) au fost postate pe pagina: http://www.poc.research.ro/rezultate-competitii

La adresa: http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014 pot fi găsite cele mai noi informaţii referitoare la Programul Operaţional Competitivitate, documente de referinţă, calendarul orientativ al lansărilor, statistici şi anunţuri.

 

Programul Operaţional Dezvoltare Regională 2014-2020

La adresa: http://www.fonduri-ue.ro/por-2014#axe-finanțare pot fi găsite cele mai noi informaţii referitoare la Programul Operaţional Dezvoltare Regională, documente de referinţă, calendarul orientativ al lansărilor, statistici şi anunţuri.