Cercetare

privind aplicarea scutirii de impozit pe veniturile  din salarii și asimilate salariilor,provenind din activități de cercetare-dezvoltare și inovare.

  ANEXA 2 - DECLARATIE/CERTIFICARE A DIRECTORULUI/RESPONSABILULUI DE CONTRACT/PROIECT

  ANEXA 1 - Fisa proiectului/contractului de cercetare-dezvoltare si inovare


Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este cea mai mare universitate tehnică din România şi lider în cercetarea ştiinţifică universitară din ţara noastră, fiind singura universitate din România care se află în toate domeniile de ierarhizare în categoria A.

 

La orizontul anului 2020, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti îşi propune să devină o universitate de top în Sud-Estul Europei în cercetarea ştiințifică şi totodată un pol de competență, cunoaştere şi competitivitate.

Principalele obiective şi acţiuni în acest scop au în vedere câştigarea unei reputații internaționale în domeniul cercetării, identificarea şi dezvoltarea unor direcții de cercetare care pot aduce un avantaj competitiv universității, precum şi generarea de idei inovatoare şi producerea cunoaşterii ştiințifice fundamentale şi aplicate în abundență.

Pentru atingerea acestor obiective a fost dezvoltată o strategie axată pe 11 direcţii de acţiune:

1) aglutinarea activităților ştiințifice din domeniile caracteristice universității într-o entitate cu potențial de rezultate teoretice şi aplicative de nivel înalt - Institutul de Cercetări “Politehnica”,  în paralel cu menţinerea şi întărirea autonomiei centrelor de cercetare cu rezultate notabile în activitate;

2) stimularea competiţiei interne din universitate;

3) premierea rezultatelor ştiinţifice remarcabile;

4) dezvoltarea performanțelor cercetării prin ridicarea standardelor ştiințifice în şcolile doctorale de la nivelul fiecărei facultăți;

5) stimularea constituirii de grupuri de cercetare pe domenii interdisciplinare;

6) atragerea în grupurile de cercetare din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a studenților de top;

7) internaționalizarea activității de cercetare ştiințifică;

8) alcătuirea unei baze de date performante privind producția ştiințifică a Universității POLITEHNICA din Bucureşti;

9) stabilirea temelor de cercetare prioritare Orizont 2020 ca obiective strategice pentru activitatea de producție ştiințifică a universității;

10) dezvoltarea activității de cercetare ştiințifică şi inovare, în vederea valorificării prin transfer tehnologic, în domenii vizate de strategia Orizont 2020 ca fiind prioritare pentru dezvoltarea capacităților industriale;

11) susţinerea şi promovarea activităților de cercetare care au în vedere produse şi servicii inovatoare, care oferă oportunități de afaceri şi îmbunătățesc viața oamenilor, inclusiv prin crearea de firme spin-off / start-up.