Admitere Masterat 2018

   Regulament privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de Masterat - anul universitar 2018-2019             

 Regulament privind organizarea şi funcţionarea procesului de învăţământ în cadrul Studiilor Universitare de MASTERAT din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

  Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (examene de diplomă, absolvire și dizertație) pentru anul universitar 2016-2017

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FISA DE INSCRIRE

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie si septembrie 2018.

Facultățile organizează o primă sesiune a concursului de admitere în învățământul universitar de masterat după susținerea examenului de diplomă în perioada 02-13 iulie 2018.

Înscrierea se face în intervalul 02-11 iulie 2018, între orele 9:00-15:00, iar concursul are loc in intervalul 12-13 iulie 2018.

A doua perioadă a concursului de admitere în învățământul universitar de masterat este 27 august-14 septembrie 2018.

Înscrirea se face în intervalul 27 august-12 septembrie 2018, între orele 9:00-15:00, iar concursul are loc in intervalul 13-14 septembrie 2018.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 17.09.2018 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

  Anexa la REGULAMENT - Fişa de înscriere

Extras din: Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de Masterat.


Conţinutul dosarului de înscriere:

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:


a) fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);

b) două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

c) diploma de bacalaureat, în original;

d) diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);

e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;

f) certificatul de naştere, în copie legalizată;

g) adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;

h) certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);

i) buletin/carte de identitate, în copie;

j) chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.